Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA INFORMER.SI

OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih
splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev spletnih strani portala Informer.si. Z
registracijo, prijavo oz. z uporabo portala se strinjate s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se s
splošnimi pogoji ne strinjate, registracija oz. prijava ni možna, uporabo portala pa vam odsvetujemo.
Splošni pogoji uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev portala Informer.si .

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) portala Informer.si se nanaša na pogoje
uporabe storitev plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev na spletnih straneh portala Informer.si ter
predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne
strani portala Informer.si .

Ponudnik spletnih strani portala Informer.si si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela
portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.
Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, se portal Informer.si
neprestano posodablja. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki
jih zagotavlja portal Informer.si, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu
uporabniku.

2. DEFINICIJE POJMOV
Ponudnik, lastnik, skrbnik spletnih strani portala Informer.si je Web Group Digital. (v nadaljevanju ponudnik).
Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.
Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani portala Informer.si in ga na kakršen koli način
uporablja (v nadaljevanju uporabnik). Prav tako so uporabniki storitve uporabniki, ki se prijavijo s
Facebook profilom v omrežje Informer.si.

Član portala Informer.si je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira v omrežje Informer.si.
Uporabnik plačljivih storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo omenjenih
storitev strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletne strani portala Informer.si ali kupi dostop do
plačljivih spletnih vsebin portala Informer.si.

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način,
pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

AVTORSKE PRAVICE
Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na portalu Informer.si  dovoljuje podjetju  javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja
Web Group Digital in njej povezanih pravnih oseb in dovoljuje, da si katera koli tretja oseba na portalu
Informer.si  vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno
nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami Web Group Digital. ni odgovoren, niti nima vpliva na
ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je
uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih
objavlja na spletnih straneh portala Informer.si, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti
osebnostne pravice tretjih.
Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh portala Informer.si so registrirane znamke, katerih
imetnik ali uporabnik licence je Web Group Digital oziroma njene povezane družbe ali tretje osebe.
Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega
soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega
prava.

3. OPIS SPLETNE STRANI PORTALA INFORMER.SI
Informer.si  je  spletna stran v Sloveniji, ki svojim obiskovalcem vsak dan ponuja široko in
pregledno paleto aktualnih, ažurnih in ekskluzivnih informacij, številne domače in tuje novice ter
kopico ostalih zanimivih vsebin. Svojim uporabnikom zagotavlja tehnološko dovršene storitve, visoko
interaktivnost in kakovostne videovsebine.

4. DOSTOPNOST SPLETNE STRANI PORTALA INFORMER.SI
Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do
krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani portala Informer.si zaradi tehničnih razlogov
vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje
pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do spletnih strani portala Informer.si. Ponudnik ne jamči
dostopnosti do strani portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli
izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno
napajanje …) ter višji sili.

5. NAČIN DOSTOPA
Uporaba in dostop do spletnih strani portala Informer.si sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v
primerih, določenih v 4. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu
zlorab, navedenih v 11. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do plačljivih vsebin portala
Informer.si na posamezno geslo.
Način dostopa do plačljivih vsebin je tak, kot je določen v navodilih na spletnih straneh portala
Informer.si. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi servisa plačljivih vsebin bo ponudnik
vsebin sproti objavljal na spletnih straneh portala Informer.si .
Uporabnik lahko kadar koli in zaradi kakršnega koli razloga s pisnim obvestilom na
podpora@informer.si  prekine članstvo v omrežje Informer.si.

6. POGOJI UPORABE: STAROST IN ODGOVORNOST
Za uporabo plačljivih in neplačljivih vsebin objavljenih na Informer.si ni starostnih omejitev.
Članstvo v omrežje Informer.si je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena,
za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v
primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakor koli drugače preusmeriti
vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršne koli nezakonite
namene.
Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo,
je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače
nesprejemljivo.

DRUGA PRAVILA UPORABE
Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi
upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na portalu Informer.si .

7. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM
Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Uporabniki naj uporabljajo storitve v
skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se
zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh
spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila in
pogoji za uporabo storitev.

8. MODERIRANJE
Komentiranje na portalu Informer.si je moderirano in deluje v skladu s pravili, ki določajo njihovo
objavo.

Komentiranje člankov ni avtomatsko, pač pa je odločitev o omogočanju komentarjev pri posameznih
člankih izključno v pristojnosti uredništva. V določenih primerih je komentiranje člankov tako
onemogočeno.
Pogoj za oddajo komentarja je registracija/prijava. Od 2. junija 2014 morajo vsi na novo registrirani
uporabniki za komentiranje oddati svojo mobilno številko. Pravila za objavo komentarjev si oglejte
TUKAJ

9. VSEBINA, KI JO USTVARIJO UPORABNIKI
9.1 Uporabnik, ki prispeva svojo vsebino (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke,
druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela ipd.) jamči, da je vsebina, ki jo pošilja prek
elektronske pošte oz. posreduje prek spletnega obrazca oz. na kakršen koli drugačen način,
njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih
pravic na avtorskem delu. Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografiji ali videu za javno
objavo. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo
pošiljatelja, poslane vsebine ne objavi.
9.2 Uporabnik se s posredovanjem vsebine vsakič strinja, da na organizatorja izključno in neodplačno
prenese vse materialne avtorske pravice oz. sorodne pravice omenjenega avtorskega dela, in sicer
materialne pravice avtorja, kot jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah za uporabnikovo
avtorsko delo. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator pridobi splošne, stalne in
neomejene pravice do posredovane vsebine. Da ne bi bilo dvomov, organizator pridobi te
univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in
kakor koli drugače vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno
priobčitev in predelavo oz. spreminjanje vsebine in/ali navedenega dela kot določi organizator po
lastni presoji. Vsa posredovana vsebina je lahko objavljena tudi na socialnih omrežjih in na drugih
spletnih straneh, ki so v lasti podjetja Web Group Digital ali njemu povezanih oseb.
9.3 Organizator si pridržuje pravico, da ne objavi prejete vsebine oz. da ne dovoli objave kakor koli
spornih vsebin. Če uporabnik brez vednosti organizatorja pošlja vsebino, ki je zaščitena v skladu z
Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in drugimi predpisi,
organizator za kršenje avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastninene
odgovarja.
9.4 Vsak uporabnik se s posredovanjem strinja z obstoječimi splošnimi pogoji uporabe. Prav tako se z
vsakokratnim posredovanjem strinja, da se njegova vsebina lahko objavi v vseh medijih podjetja
Web Group Digital ali njej povezanih oseb. Vsebina ostane objavljena ves čas trajanja akcije, tudi če se
sodelujoči odloči svoje sodelovanje preklicati oz. se odjavi od akcije. Prav tako se lahko uredništvo
odloči, da poljubno dolgo podaljša čas objave.
9.5 Uporabnik, ki prispeva vsebino, se strinja, da za objavo ne bo zahteval plačila.

10. UPORABA PLAČLJIVIH VSEBIN SERVISA
Določen del vsebin na portalu Informer.si je plačljiv. Na mestu, kjer so objavljene plačljive vsebine
portala Informer.si, so objavljena tudi podrobnejša navodila za uporabo.

11. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
Ponudnik je upravljavec osebnih podatkov. Vsak uporabnik upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje,
združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov. Upravljavec zagotavlja obdelavo osebnih
podatkov v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec
zagotavlja, da bo zbrane podatke hranil in varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do
morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Upravljavec se zavezuje, da
podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretjim osebam brez pridobitve predhodne pisne
privolitve razen pogodbenim upravljavcem, ki za upravljavca izvajajo podporo za obdelavo osebnih
podatkov za posamezne namene, za katere je bila podana privolitev.
Upravljavec bo zbrane osebne podatke obdeloval za namene, za katere je kandidat prostovoljno
podal svojo privolitev, ki velja do preklica.
Uporabniki imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na njih, pravico do seznanitve, dopolnitve,
popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri
Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Uveljavljanje svojih pravic pri upravljavcu
osebnih podtakov lahko uporabniki zahtevajo s pisno izjavo, poslano na elektronski naslov
info@informer.si, (kontaktni naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu).
Privolitev k uporabi osebnih podatkov lahko uporabnik kadarkoli prekliče s pisno izjavo na navedeni
elektronski naslov, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve
pred preklicem le-te.
Več o politiki zasebnosti lahko preberete TUKAJ!
Več o piškotkih si lahko preberete TUKAJ!

12. ZAVRNITEV ODGOVORNOST
Uporabnik se mora zavedati, da:
1. Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih
delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti.
2. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica
napačne uporabe in neznanja uporabnika.
3. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primeren računalnik.
4. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet.
Minimalna zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Mbps.
5. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih
partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile
delovanje storitev.
6. Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh portala Informer.si, katere
avtorji so uporabniki spletnih strani portala Informer.si.
7. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije,
video.

13. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:
– storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali
dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
– v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina
izračanja,
– ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
– storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene, kot tiste, ki so
določeni v teh pogojih,
– ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
– ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
– ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
– ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani
portala Informer.si in še posebej plačljivih vsebin portala Informer.si,
– ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo,
onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi,
ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

14. REKLAMACIJE
Uporabnikom sta zagotovljeni tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu
podpora@informer.si , ob delavnikih med 9. in 17. uro .
Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi
pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal
morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije.
Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov
za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku
poti, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje,
da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.
Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije
posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije, povezane z
delovanjem internetnega omrežja, rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

15. KRŠENJE POGOJEV
Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v
nasprotju z njimi, onemogoči dostop do plačljivih (tudi če so plačali storitev) in ne-plačljivih spletnih
strani portala Informer.si.
Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz
malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime.
Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršno koli škodo,
zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.
Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani portala s strani drugih uporabnikov sporočite
ponudniku storitev z e-pošto na naslov podpora@informer.si ali pisno na naslov Web Group Digital, s pripisom za INFORMER OnLine.

16. SPREMEMBE
Ponudnik vsebin obstoječe pogoje uporabe lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Uporabnik
se obvezuje, da bo občasno na portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da
uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo
portala. Sicer pa z vstopom na spletne strani portala potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in
dopolnitvami strinja.

 

17. NOVICE/RSS

Novice prevzemamo iz naslednjih portalov: moja-dolenjska.si ,demokracija.si, nova24tv.si, e-maribor.si, siol.net, vfokusu.si,NTA,prava.si

Nazadnje posodobljeno 21. 01. 2021

 

Back to top button